Vi løser opgaver for offentlige virksomheder, herunder stat, regioner og kommuner, private virksomheder samt for organisationer og selvejende institutioner. Nogle opgaver løser vi for ledergrupper, andre for medarbejdergrupper.

Nedenfor er et udpluk af de opgaver, vi løser og har løst, og hvor flere er vundet i udbud/tilbudsrunder.

Ikke alle vores kunder ønsker deres virksomhed eksponeret, hvorfor nogle af opgaverne er anonymiseret. Ønsker du at vide mere om, hvad og for hvem opgaven er løst, bedes du venligst kontakte os.

Danmarks Domstole

I 2015 indgik vi en flerårig rammeaftale med Domstolsstyrelsen om konfliktuddannelse af ca. 2300 medarbejdere i Danmarks Domstole. Uddannelsens overordnede mål er at skabe større sikkerhed i borgerkontakten for den enkelte domstolsmedarbejder.

Samarbejdet med Danmarks Domstole er fortsat aktivt og omfatter også specielt designede uddannelsesforløb for udvalgte faggrupper og byretter med særlige behov.

Statsforvaltningen

I 2017 har vi gennemført konfliktuddannelse for både administrative, juridiske og børnefaglige medarbejdere i Statsforvaltningen.

Grønlands Domstole

Vi har gennemført konfliktuddannelse i Grønland for samtlige medarbejdere i Grønlands Domstole.

Kriminalforsorgen i Grønland

Som en del af konfliktuddannelsen for Grønlands Domstole har vi uddannet civilt personale i Kriminalforsorgen i Grønland i håndtering af konflikter med de borgere, som de er i kontakt med både i og uden for den grønlandske kriminalforsorgs institutioner.

Domstolene i Norge

Vi har gennemført konfliktuddannelse i domstolene i Norge. Målet med uddannelsen har været at styrke borgerkontakten med fokus på det relationelle aspekt samt bidrage med redskaber til imødegåelse og håndtering af konflikter med domstolenes brugere.

Fonden for Socialt Ansvar

Natteravnene, som er en del af Fonden for Socialt Ansvar, er symbolet på en succesfuld frivillig organisation, som skaber tryghed i nattelivet. I 2013 modtog Natteravnene Kronprinsparrets Sociale Pris som en anerkendelse af det store arbejde, der ligger bag det veldrevne koncept. Som en del af den uddannelse, de frivillige gennemgår, har vi uddannet Natteravnenes Seniorinstruktører, ligesom vi har uddannet flere af de lokale foreninger i at håndtere de konflikter, som de frivillige kan møde i nattelivet. De senere år har vi været sponsorer for Natteravnene.

Bydelsmødrene, som er en del af Fonden for Socialt ansvar, arbejder for, at kvinder med etnisk minoritetsbaggrund får håb og handlekraft til at skabe den tilværelse, de ønsker for dem selv, deres familie og børn. Det gør de blandt andet ved at bygge bro mellem kvinderne og kommunens og lokalsamfundets tilbud. Vi har bidraget med redskaber til at håndtere nogle af de udfordringer og konflikter, som kan opstå internt som eksternt.

Københavns Lufthavn

Vi har gennemført konfliktuddannelse for en gruppe af de Security-medarbejdere i Københavns Lufthavn, som bistår øvrige faggrupper i forbindelse med konfliktsituationer, og som er sidste instans inden en konfliktsituation overdrages til politiet.

DFDS

Vi har gennemført konfliktuddannelse for vagtpersonale i DFDS, som har ansvar for at sikre ro og orden, og som skal håndtere de konfliktsituationer, som opstår, når skibet er på havet. Kaptajnen på skibet har politimyndighed, når skibet lægger fra kaj, og denne politimyndighed udøves gennem vagtpersonalet ombord.

FOA

Vi har løst opgaver for flere af FOAs lokalkredse. De opgaver, vi har løst, har haft forskellige målgrupper, mål og indhold, og har haft omdrejningspunkt i FOAs medlemmers tryghed og sikkerhed med et fælles mål om at styrke FOAs arbejde for deres medlemmer.
Vi har endvidere gennemført konfliktuddannelse for FOA medlemmer ansat i kommuner og regioner  med omdrejningspunkt i konflikter, ligesom vi har løst opgaver for FOAs tillidsvalgte i de lokale kredse.

Retshjælpen

Vi har uddannet flere af retshjælpens lokale afdelinger i håndtering af vanskelige borgerkontakter. Retshjælpens frivillige medarbejdere er primært jurister og jura-studerende.

Kommuner

Vi har uddannet og inspireret ca. 200 ledere i en større kommune omkring temaet “Konflikter i borgerkontakt”, og hvordan de gennem egen viden og redskaber  kan understøtte deres medarbejdere i at forebygge og håndtere konflikter med borgerne.

Regioner

Vi har afholdt temadage for sundhedsfaglige medarbejdere i form af blandt andre læger og sygeplejesker med fokus på håndtering af vanskelige patient- og pårørendekontakter.

Politi

Vi har i samarbejde med politikreds udviklet og gennemført konfliktkurser for operationel personale samt medarbejdere i vagtcentral.

Uddannelsesinstitutioner

Vi har afholdt tema for administrative medarbejdere med elevkontakt med fokus på håndtering af vanskelige elevsamtaler- og kontakter samt samt kursus for lærere på gymnasialt niveau i håndtering af elevkonflikter.

Trafikselskaber

Vi har gennemført konfliktuddannelsesforløb for kontrollører i et stort trafikselskab.

Advokater

Vi har gennemført temadage for advokater med klientkontakt med det for-mål  at bibringe viden om de mekanismer, der virker i kontakten mellem beskikket advokat og klient.